Bö­a¡o Q­¡f¡dÉ¡u
¯hc¤É¢aL X¡­Ll ¢WL¡e¡ : ashutanu1@erols.com                                         This page can be seen in its desired format only if
p¡d¡lZ X¡­Ll ¢WL¡e¡    : 8935-BC Bl¢m H¢fÊÊm J­u                                             the Bengali font, endorsed by the
                                ­L¡m¡¢ðu¡, ­j¢lmÉ¡ 21046                                             Bengali Font User Group, is installed.
                                j¡¢LÑe k¤L¹ l¡øÊ                                                               Click here for English


ej¡l, B¢j HL fÊh¡p£ h¡¡m£ z Bj¡l S¸j J ¢nr¡ El i¡l­al HL¢V nql j£l¡­Vz ­R¡­V¡ ­hm¡u Nl­jl R¤¢V q­m j¡ kMe "fÊbj i¡N' ¢e­u hp­ae aMe fs¡u je hpa e¡ z g­m ¢m¢Ma h¡wm¡u Bj¡l ¢h­no cra¡ ­eC z Bj¡l HC "Nªq-fªù'-H h¡e¡e i¤­ml SeÉ B­NC rj¡ fÌ¡bÑe¡ Ll¢R z


 
La AS¡e¡­l S¡e¡C­m a¤¢j, La O­l ¢c­m Wy¡C-
    c§l­L L¢l­m ¢eLV, hå¤, fl­L L¢l­m i¡C [[


Bj¡l ¢fÊu LHL¢V fªù

    LmL¡a¡ pð¢åa fªªù :

    AeÉ¡eÉ fªù :